Våra tjänster

Vi erbjuder samtliga tjänster och produkter för att säkerställa att er arbetsplats är säker för personal och förbipasserande trafikanter. Vi är er partner från anbud till färdig trafiklösning, eller om ni i behov av enstaka tjänster.

Vi ser framemot att bidra till er säkerhet.

Er strategiska partner

Vi är er partner från anbud till färdig trafiklösning. På RentSafe tror vi på långsiktiga relationer där engagemang, kvalitet och samarbete är nyckelord.  Som långsiktig partner finns vi med er hela vägen från diskussion till färdig trafiklösning  Tillsammans med vår ägare Ramirent är vi en helhetsleverantör och komplett partner för alla arbeten inom väg-, bygg- […]

Etablering och avetablering

Vi ser till att arbetsplatsen är etablerad enligt väghållares och beställares krav. Vägarbetsområdet ska vara säkert för trafikanterna som passerar samt för de som arbetar på plats. En säker etablering av vägarbetsområdet kräver god planering och riskbedömning av erfaren personal samt fordon, trafik- och skyddsanordningar anpassade till arbetets förutsättningar. Med erfarna medarbetares kunskap och vårt […]

TA planer och tillstånd

Vi hjälper till med tillståndshantering och TA-planer (trafikanordningsplaner). Innan ert arbete startar behöver alla tillstånd finnas på plats. Våra tillståndshandläggare hjälper till med de tillstånd som behövs och kan säkerställa hjälp med att etablera vägarbetsområdet. Beroende på arbetets art kan flera typer av tillstånd krävas, exempelvis polis- och schakttillstånd men som grund behöver alltid en […]

Tillsyn och jour

Vi erbjuder beredskap och tillsyn av arbetsplatsen under hela projektets gång så att kravställningar från väghållare och beställare efterlevs. Vi erbjuder beredskap och tillsyn för att säkerställa att ert vägarbetsområde löpande lever upp till beställare och väghållares krav samt den fastställda TA-planen. Säkerheten för de som arbetar och trafikanterna som passerar bygger på att vägarbetsområdets […]

TMA-fordon

Vi erbjuder TMA-tjänster för såväl akuta som planerade arbeten. Vid vägarbeten är det många situationer där det ställs krav på skydds- eller varningsfordon som är utrustade med TMA (energiupptagande skydd). Det kan gälla avstängning av körfält vid exempelvis sprängning eller intermittenta (kortvariga) driftsarbeten såsom portalarbeten, etablering/avetablering, geotekniska undersökningar, brunnsarbeten. Trafikverket ställer krav på skyddsfordon utrustat […]

Utbildning och kompetenshöjning

Vi utbildar för säkert arbete vid väg och att väghållarnas kompetenskrav efterlevs. Vi är experter inom Arbete på väg och utbildar inom Trafikverkets samtliga Arbete på väg-steg samt certifieringsförberedande utbildningar. 2021 firade vi 25 år som utbildningsleverantör av Arbete på väg utbildningar!  Först som ATA, och sedan 1 maj 2022 som en del av RentSafe. Under […]

Vakt och Lots

Våra trafikvakter och lotsbilar ger säkra passager förbi vägarbetsplatsen. Vid många vägarbetsplatser ställs krav från väghållaren på trafikreglering med vakter och/eller lotsbil. Vi kan även föreslå en sådan lösning om det krävs för att säkerställa en trygg passage för trafikanter och en säker arbetsmiljö.    Trafikvakter – för din och andras säkerhet Trafikvakter används vid […]