Trafikverkets certifieringskrav

Trafikverkets certifieringar inom Arbete på Väg

Personer som utför vissa arbetsuppgifter eller har ansvar för vissa områden inom en entreprenad -eller projekteringstjänst där Trafikverket är beställare kan behöva vara certifierad för detta.

Certifieringskraven för olika roller och funktioner framgår alltid av det aktuella kontraktet med Trafikverket. Normalt gäller kraven inte bara för den leverantör som har kontrakt med Trafikverket, utan även för eventuella underentreprenörer.

Trafikverket kräver certifieringar för följande kompetenskrav:

  • APV Steg 2.1 – Förare av vissa väghållningsfordon
  • APV Steg 2.2 – Vissa personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering.
  • APV Steg 2.3 – Montör av längsgående skyddsanordning
  • APV Steg 3 – Styra och leda

Om certifieringsprovet inom APV

En certifiering innebär att den som omfattas av kravet måste ha blivit godkänd på ett prov hos Trafikverket. Proven görs hos Förarprov på Trafikverket (där teoriproven för olika körkortsbehörigheter genomförs) och tid för ett prov bokas av medarbetaren själv på Förarprovs hemsida. För att kunna boka ett prov måste medarbetaren ha ett giltigt ID06-kort och om den aktuella certifieringen ska förnyas måste den förra vara gjord minst tre år tillbaka i tiden.

Provet innehåller frågor kring kompetensen för den aktuella certifieringen, och frågorna är uppdelade på olika ämnesområden (trafikförfattningar, arbetsmiljöförfattningar, kontraktskrav etc.). Provet består av ett antal frågor med flervalsalternativ som ska genomföras under en maxtid. Antalet frågor som ska besvaras och det lägsta antal rätt som krävs beror på vilken av APV-certifieringarna som ska genomföras.

Det finns möjlighet för den som har språkutmaningar eller läs- och skrivsvårigheter att använda hjälpmedel eller få förlängd provtid. Kontakta Trafikverket för vidare hjälp med sådana frågor.

Giltighetstid på certifieringen

Ett godkänt prov innebär att medarbetaren är certifierad och den är då giltig i fyra år från aktuellt provdatum. Trafikverket skickar efter provet ut ett mail med återkoppling kring provresultatet. I återkopplingen finns även information om vilka olika ämnesområden det eventuellt kan finnas kunskapsbrister inom. Det framgår även hur många rätta svar som uppnåddes inom respektive ämnesområde.

Certifieringen registreras på medarbetarens ID06 och finns tillgänglig i ID06 Kompetensdatabas. Genom att logga in i ID06 Kompetensdatabas (exempelvis med Bank-ID) kan giltiga certifieringar uppvisas för arbetsgivare, APV-kontrollant m fl.

Vill du ha certifieringsförberedande utbildning inom Arbete på väg?

Vi har utbildningar som hjälper dig att få kompetens enligt certifieringskraven samt material som gör att du kan repetera inför certifieringsprovet. Vi kan även kostnadsfritt genomföra en presentation via Teams kring Trafikverkets kravställningar vid Arbete på väg.

Kontakta oss på utbildning@rentsafe.se så ser vi fram emot att hjälpa dig, eller dina medarbetare.

Här kan du läsa mer om Trafikverkets kompetenskrav och certifieringar inom APV. Klicka här för att boka tid för certifiering hos Trafikverkets Förarprov.

Tillsammans bidrar vi till en säkrare trafikmiljö