ALLMÄNNA HYRESVILLKOR FÖR RENTSAFE SVERIGE AB

De allmänna hyresvillkoren gäller enligt senast uppdaterade versionen enligt länken i detta underlag (Hyresvillkor Ramirent AB). https://www.ramirent.se/om-oss/priser-och-villkor

Utöver allmänna hyresvillkoren som gäller för Ramirent AB och som särskilt gäller för RentSafe Sverige AB (559199-5096) framgår av villkoren i detta underlag. 

Vid motstridiga uppgifter i villkoren gäller i första hand detta underlag om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat.

VID UTHYRNING OCH FÖRSÄLJNING AV RENTSAFE SVERIGE AB´S HYRESPRODUKTER UTÖVER DE ALLMÄNNA HYRESVILLKOR – RAMIRENT AB 

1.       Tillämpning.

RentSafe Sverige AB (559199-5096) benämns i dessa allmänna villkor som ”uthyraren” och hyrestagaren till hyresobjekten benämns som ”hyrestagaren”. Gemensamt för de aktuella hyresförhållandena, offerterna, specifika avtalen, villkoren och hyresvillkoren mellan parterna benämns i detta underlag som hyresavtalet/n. Alla avvikelser från dessa villkor ska skriftligen avtalas av båda parterna för att vara giltiga.

 

Dessa villkor gäller, om inte annat uttryckligen avtalats, vid uthyrning och försäljning av exempelvis vägavstängningar, skyddsbarriärer, skyltningar, trafiksignaler, farthinder eller övriga hyresobjekt som omfattas av uthyrarens hyresflotta.

 

2.   Begränsningar.

Hyrestagaren får inte nyttja några hyresobjekt i strid med

avtalet, tillämplig lag, myndighetsbeslut eller på sätt som riskerar att påverka uthyrarens äganderätt. Hyrestagaren får inte heller:

(a) märka om eller på annat sätt ändra identifikation av hyresobjekten, skriftliga instruktioner eller liknande,

(b) infoga eller sammanfoga hyresobjektet i fasta eller lös egendom tillhörande annan än uthyraren, eller

(c) pantsätta, överlåta, uthyra hyresobjekten till tredje man.

 

3.       Avhämtning och leverans.

Hyrestagaren ska avhämta hyresobjekten på överenskommen

plats/depå/hubb. Om parterna avtalat om att uthyraren ska ombesörja transporter ska hyresobjekten avlämnas på avtalad plats överenskommen mellan parterna. Hyrestagaren bekostar transporterna. Uthyraren är inte skyldig att inhämta kvittens för de avlämnade hyresobjekten eller kontrollera att mottagande personer är behöriga av hyrestagaren. Hyrestagaren ska kunna uppvisa giltiga ID-handlingar på uthyrarens begäran.

Hyrestagaren ska följa arbetsplatsens föreskrifter gällande lastning/lossning per respektive arbetsplats/anläggning.

 

4.       Mottagningskontroll

Hyrestagaren ska alltid efter mottagandet av hyresobjekten och alltid innan de tas i drift, kontrollera och undersöka hyresobjektens kondition. Fel på hyresobjekten ska meddelas till uthyraren omgående och utan fördröjning.

 

 

5.       Skötsel

Hyrestagaren ska i samband med avhämtning och avlämning av hyresobjekten, säkerställa att denne erhållit tillräckliga instruktioner för användande och skötsel av hyresobjekten.

 

6.       Besiktningar

Uthyraren ansvarar för lagstadgade besiktningar av hyresobjekten. Uthyraren får efter avisering till hyrestagaren, utföra besiktningar av hyresobjekten på arbetsplatsen inom tidsspannet – normal arbetstid. 

 

7.       Ansvar

Hyrestagaren ska informera uthyraren om alla inträffade olyckor, tillbud eller incidenter eller andra händelser som riskerar att påverka hyresobjektens kvalitet eller funktion. Hyrestagaren ska informera till uthyraren utan fördröjning.

 

8.       Återlämning

Hyrestagaren ska återlämna hyresobjekten på överenskommen

plats/depå/hubb. Om parterna avtalat om att uthyraren ska ombesörja transport ska hyresobjekten återlämnas på avtalad plats överenskommen mellan parterna.

Hyrestagaren ska följa arbetsplatsens föreskrifter gällande lastning/lossning per respektive arbetsplats/anläggning.

 

VID TJÄNSTER OCH FÖRSÄLJNING AV RENTSAFE SVERIGE AB´S TJÄNSTEARBETEN UTÖVER DE ALLMÄNNA HYRESVILLKOR – RAMIRENT AB 

1.       Tillämpning.

RentSafe Sverige AB (559199-5096) benämns i dessa allmänna villkor som ”uthyraren” och hyrestagaren som köper tjänstearbeten av uthyraren benämns som ”hyrestagaren”. Gemensamt för de aktuella tjänsterna som avropas, hyresförhållandena, offerterna, specifika avtal, villkor, hyresvillkor, avropen mellan parterna benämns i detta underlag som tjänsteavtalet/n. Alla avvikelser från dessa villkor ska skriftligen avtalas av båda parterna för att vara giltiga.

 

Dessa villkor gäller när uthyraren utför tjänster för hyrestagarens räkning. Tjänsterna omfattar aktiviteter och utföranden som exempelvis omfattar, transporter, förflyttningar av hyresprodukter, etableringar, av-etableringar, TA-relaterade arbeten, flaggvakts- och lotstjänster, utbildningsarbeten, rådgivningsarbeten och/eller andra tjänster som hör härtill.   

 

2.   Omfattning och inför tjänsteleverans.

Hyrestagaren ska skriftligen säkerställa och ansvarar för:

·        Att den information, utrustning, material som erfordras för tjänsterna är korrekta, riktiga och fullständiga när de lämnas till uthyraren.

·        Att dokumentation, tidsplaner eller annan projektspecifik information med tillhörande begränsningar informeras till uthyraren med god tid innan påbörjade arbeten.

·        Att förberedande arbeten som åligger hyrestagaren eller annan part, är säkerställda och förberedda enligt uthyrarens instruktioner innan uthyrarens arbeten påbörjas. Exempel på detta är förberedande av mark innan etableringsarbeten påbörjas.

·        Att nödvändiga tillstånd finns upprättade för de arbeten uthyraren ska utföra om parterna inte enas om att annan part, alternativt att uthyraren själv ska säkerställa de tillstånd som erfordras. 

 

Felaktiga eller ändrade förutsättningar kopplade till de arbeten som ska utföras kan påverka priset som uthyraren ursprungligen redovisat till hyrestagaren.

 

Uthyraren är i sina arbeten reserverad för mellanliggande försäljning och nyttjande av alternativ entreprenör eller underentreprenör i de arbeten som ska utföras. 

 

3.   Efter utförd tjänsteleverans.

Efter att uthyraren fullgjort samtliga tjänsteåtaganden som parterna avtalat om anses tjänsteleveransen slutförd. Slutförandet är inte föreskrivet med krav på verifiering/besiktning utav tjänsteleveransen om inte parterna särskilt enats om annat.

 

4.   Tider.

Vid förseningar som beror på hyrestagaren eller något förhållande på dennes sida har uthyraren rätt till motsvarande förlängning av överenskommen arbetstid som förseningen omfattar.

Uthyraren har även rätt till överenskommen förlängning om:

(a) omfattningen av arbetena förändras ifrån ursprunglig överenskommelse och avrop.

(b) förlängning fordras för att personal ska erhålla i lag eller annan författning, föreskriven ledighet eller semester, eller att

(c) väder eller andra förhållanden på platsen där arbetena ska utföras innebär att kvaliteten på arbetena riskerar att påverkas, eller att arbetena utgör en säkerhetsrisk för uthyrarens personal.

 

5.   Förseningar och viten.

Oberoende av om arbetsplatsen har särskilda krav på vite vid

förseningar kopplat till tidsplan, om tidsplan ej finns upprättad, om

arbetsplatsen är uppförd med vite per delmoment eller i sin helhet, eller om andra viten föreligger på arbetsplatsen är uthyrarens vite i sin helhet begränsat till 5 % av uthyrarens totala kontraktssumma per respektive arbetsplats, om parterna skriftligen inte särskilt enas om annat.

 

Om förseningar orsakas av hyrestagaren eller förhållanden för vilka hyrestagaren är ansvarig för, äger uthyraren rätt att avbryta sina arbeten tills dess att hyrestagaren undanröjd de hinder som orsakat förseningen. Hyrestagaren ska ersätta uthyraren för kostnader eller skador som drabbat uthyraren kopplat till sådana förseningar.

 

6.   Fel och avhjälpande.

Fel i tjänsteleveransen som hyrestagaren anser att uthyraren är ansvarig för ska skriftligen meddelas till uthyraren inom 14 dagar från det att hyrestagaren borde ha upptäckt felet, därefter faller rätten till att åberopa fel.

 

Fel som hyrestagaren avropar till uthyraren inom tidsfristen ska åtgärdas av uthyraren inom skäligen tid alternativt att parterna enas om en åtgärdsplan kopplat till en tidsangivelse. Om hyrestagaren beviljas ett prisavdrag kopplat till felet är prisavdraget begränsat till 15 % av priset för den aktuella tjänsten.

 

Uthyraren är ej ansvarig för fel som beror på ändrade omständigheter av betydelse på arbetsplatsen, om ändringar tillkommit eller avgått på arbetsplatsen så att arbetsplatsen omfattningen delvis eller i sin helhet frångår det som ursprungligen överenskommits mellan parterna.

 

Uthyraren ansvarar ej för fel som tillkommit efter det att tjänsterna slutförts. Exempel på detta är:

(a) om hyrestagaren eller något förhållande på dennes sida ändrar, flyttar eller saboterar hyresobjekten som uthyraren etablerat,

(b) fel som beror på att hyrestagaren lämnat felaktiga och ofullständiga uppgifter,

(c) tredje man ändrar eller gör åverkan på etableringen, eller andra/övriga omständigheter utom uthyrarens kontroll.

 

7.   Priser

Samtliga priser, avgifter och andra ersättningar gäller dagtid och är exklusive mervärdeskatt. Transporter ingår ej om anbudet ej anger annat. Timmar för redovisade tjänster i anbudet är uppskattade arbetstimmar och baseras på information angiven av hyrestagaren. Anbudet är giltigt i 30 dagar från anbudsdatumet om anbudet ej anger annat. Övertid, OB, helgarbeten, skiftarbeten och förskjuten arbetstid debiteras med påslag enligt senast uppdaterade SEKO-avtalet. ÄTA-arbeten gäller med en separat timdebitering.

 

8.   Avbeställningar

Hyrestagaren är berättigad att avbeställa hela eller delar av en avropad tjänst som ännu ej påbörjats eller utförts. I samband med avbeställningar är uthyraren av hyrestagaren berättigad att debitera kostnader som kan kopplas till arbetena. Exempel på sådana är avsatt material, förberedelserkostnader, inbokade tjänster via annat företag, underentreprenörer eller andra kostnader som kan kopplas till tjänsten samt utebliven vinst för arbetena i sin helhet.

 

 9.   Ansvar och begräsningar

Uthyraren ansvarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av uthyrarens vårdslöshet. Indirekta skador såsom leveransförseningar, stillestånd, avbrott i verksamheten, produktionsbortfall, förlust, utebliven vinst, förlust av avtal, andra viten eller ekonomiska förluster ingår ej i uthyrarens ansvar.