Entreprenadjuridik

Vad är entreprenadjuridik?

Inom bygg och anläggningsbranschen köps och säljs något som till viss del kan vara abstrakt. Det kan finns beskrivningar och ritningar på vad kunden avser att köpa men det finns inte alltid något konkret, i jämförsel med en butik med varor, som kunden kan köpa av entreprenören. Att det just kan vara något abstrakt som en beskrivning eller ritning som kunden önskar köpa är till viss del svårigheten inom bygg- och anläggningsbranschen.

Entreprenadjuridik med hjälp av standardavtal och branschregler

Det finns till viss del lagar som ska följas men framför allt finns det standardavtal och branschregler som ofta tillämpas. Som standardavtal åsyftas allt som oftast de allmänna bestämmelserna. Där finns t.ex. AB 04 – Allmänna bestämmelser för utförandeentreprenad och ABT 06 – Allmänna bestämmelser för totalentreprenad. Inom den så kallade AB-familjen finns det även standardavtal vid köp av konsulttjänster och köp av varor. Det finns dessutom två standardavtal som riktar sig mot underentreprenörer, dvs AB-U 07 och ABT-U 07.

Standardreglerna, allmänna bestämmelser, kan ses som gemensamma spelregler mellan parterna på marknaden. Det kan vara mellan entreprenörer/leverantörer och beställare men även sinsemellan leverantörer/entreprenörer. Spelreglerna har som syfte att skapa en rimlig balans mellan rättigheter och skyldigheter mellan parterna. Spelreglerna rationalisera dessutom upprättandet av avtal mellan parterna då respektive part inte själv behöver skapa egna regler från gång till annan då avtal ska tecknas. Det finns även andra standardregler som t.ex. AMA som bör ses som ett referensregelverk. AMA syftar till att standardisera och förenkla kravställningen på material- och utförandekrav. Både AB, ABT och AMA bör tydligt inarbetas i det aktuella avtalet om man önskar att dessa ska gälla i det specifika fallet.

Det förekommer även en mängd olika typer av entreprenader inom branschen.

Viktigt med tydlighet så parterna vet vad som avtalats

Det är viktigt att båda parter är tydliga med vilka spelregler som gäller och vad som förväntas av dem. Det krävs ett gediget arbete för att skapa tydliga och bra förfrågningsunderlag, anbud och kontrakt. Otydlighet leder sällan till något bra, även om parterna har en positiv inställning och är lösningsorienterade. Otydligheter riskerar att resultera i tvist mellan parterna. Vanligtvis kan merparten av tvister lösas mellan parterna men vid tillfälle riskerar tvister att bli en rättslig process.

Inom entreprenadjuridiken är det viktigt att utgå från vad syftet med avtalet och överenskommelsen var från början. Det kan visserligen vara som så att parterna hade kommit överens om en sak i avtalet men under entreprenadens tid så har det framkommit ny information eller något annat som har medfört att parterna därmed har gjort nya överenskommelser. Inom entreprenadjuridiken är det därför väldigt viktigt att inhämta all information som kan ha betydelse för det som parterna har kommit överens om. Det finns många saker som kan förändras under entreprenadtiden. Det är dessutom inte alltid tydligt om parterna har kommit överens om något nytt även om en av parterna har den uppfattningen. Bevisningen för vad som har överenskommits blir därför av stor vikt. Det är också viktigt att vara tydlig från båda parters håll för att minska riskerna att hamna i situationer där parterna inte är av samma åsikt.

Inom entreprenadjuridiken hanterar man många olika juridiska frågor och situationer. Frågor som kan uppstå inom det entreprenadjuridiska området kan vara vad som ingår i avtalet, vilken ersättning som entreprenören är berättigad till, om det uppstår ÄTA-arbeten (ändrings-, tillkommande- och avgående arbeten) samt om entreprenören är berättigad till extra ersättning med anledning av ÄTA-arbeten. Frågor som kan uppstå kan även handla om när entreprenaden ska vara färdig, hur lång garantitid det är på material respektive arbetsprestation samt när entreprenören lämna över ansvaret för entreprenaden till beställaren. Det entreprenadjuridiska området är omfattande och till viss del komplext då det händer många saker parallellt samtidigt. Det är inte heller alltid vare sig enkelt eller praktiskt att dokumentera allt som händer samtidigt som man är mitt uppe i entreprenaden. Entreprenadjuridiken tar inte enbart sikte på entreprenörens rättigheter utan likväl beställarens rättigheter. Inom entreprenadjuridiken behöver man också se till beställarens möjligheter att få den vara eller tjänst på det sätt som beskrivs i upprättade och överlämnade handlingar till entreprenören.

Fördel med kompetent och utbildade medarbetare inom entreprenadjuridik

Genom att utbilda personalen i den egna organisationen, oavsett om man är beställare eller entreprenör, har man en större chans till att vara tydlig i sin information och dokumentation. Utöver att vara tydlig är det alltid en fördel att veta vad som är avtalat i det specifika fallet. Det är oundvikligt att det kommer förekomma ett visst mått av otydlighet kring vad som egentligen gäller. Men det är samtidigt viktigt att sträva efter att eventuell otydlighet blir så begränsad som möjligt. En kunnig beställare eller entreprenör har större chans att ingå avtal där risker och ansvar är rimligt fördelade mellan parterna. I vissa fall kan entreprenörer vara osäkra på vad som verkligen är rätt och fel i ett avtal samtidigt som entreprenören är till viss del beroende av att få behålla kontraktet med beställaren. En entreprenör som inte är lika kunnig inom entreprenadjuridiken löper större risk att ingå avtal som är till entreprenörens nackdel. Genom att utbilda entreprenörens personal hamnar entreprenörens mer i jämnvikt med beställarens kompetensnivå.

Det entreprenadjuridiska området är i sig komplext och det är inte alltid tydligt vad entreprenören och beställaren menar i sin dokumentation. Det kan t.ex. handla om vad som ingår i de presenterade priserna, vem som är ansvarig för att ta fram viss information. Genom att utbilda sig och skaffa sig kunskap om hur lagar, regler och avtal samverkar är man bättre rustad för att skapa avtal med sin motpart där rättigheter och skyldigheter är rimligt fördelade mellan entreprenören och beställaren samt där förutsättningarna är tydligt framställda i kontraktshandlingarna.

I vissa fall kan det trots kunniga medarbetare finnas anledning att ta in extern hjälp i form av t.ex. jurister och advokater. Som nämns tidigare kan de flesta tvister lösas mellan parterna utan att behöva gå vidare med en rättslig process. Även om en rättslig process är kostsam och tidskrävande kan det i vissa fall vara den enda utvägen för att komma vidare i ärendet, oavsett om man är beställare eller entreprenör.