Arbete på väg

Att arbeta på väg

När du och dina kollegor ägnar er åt arbete på väg krävs det att ni har en viss kompetens för detta. Det finns ett antal faktorer som kan påverka hur kompetenskravet är utformat och dessa kan sammanfattas med; var ni arbetar, med vad ni arbetar och vilket ansvar ni har.

Var ni arbetar kan påverka kravställningen inom Arbete på väg

I Sverige kan man grovt säga att de som ansvarar för väghållningen (arbete på väg) antingen är staten eller kommunerna. För de statliga vägarna ansvarar Trafikverket för väghållningen, och för de kommunala ansvarar respektive kommun. Staten och kommunerna är alltså väghållare och dessa ställer därigenom krav på att alla som bedriver arbete på väg ska ha rätt kompetens för detta.

Arbete på väg kraven påverkas av vilket arbete som utförs

Inte sällan är kompetenskraven inom arbete på väg specificerade efter de arbetsuppgifter som utförs. En person som arbetar med vägunderhåll ska ha en kompetens, en trafikvakt ska ha en annan kompetens och en fordonsförare ska ha en tredje. Gemensamt för oss alla som har vägen som arbetsplats, om än bara ibland, är att vi alla måste ha en grundläggande kompetens för arbete på väg.

Olika ansvarsområden påverkar kompetenskrav för Arbete på väg

Det finns olika ansvarsområden inom arbete på väg och dessa ställer också krav på kompetens inom respektive område. En förare av ett skyddsfordon ansvarar för att fordonet uppfyller kraven och används på rätt sätt. En utmärkningsansvarig ansvarar för att trafik -och skyddsanordningar är utplacerade i ett korrekt utförande. Om det förekommer en längsgående skyddsanordning krävs det ofta att en person ansvarar för att skyddsbarriären är rätt monterad och i ett godkänt utförande. När Trafikverket är beställare av väghållningsprojekt ställer man även ytterligare kompetenskrav på personer som styr eller arbetsleder inom projekten hos de företag som svarar för projekteringen eller utförandet.